convention toru?Prezydent Miasta Torunia Micha? Zaleski
Szanowni Pa?stwo!
Konferencje czy kongresy s? dla ich uczestników spotkaniami wa?nymi i niepowtarzalnymi. Wymagaj? zatem perfekcyjnej organizacji oraz otoczenia, które sprzyja zarówno poznawczym debatom, jak i odpoczynkowi. Takich miejsc w Polsce jest wiele, niemniej prastary Toru? – per?a w?ród polskich miast turystycznych – dzieli si? ze swoimi go??mi, w tym z uczestnikami wielu presti?owych kongresów i sympozjów, unikatowymi walorami: niepowtarzalnym klimatem gotyckiej i t?tni?cej ?yciem starówki, bogat? ofert? kulturaln? i naukow? czy odpoczynkiem nad wi?lanym brzegiem, do którego przylega ?redniowieczna zabudowa kopernika?skiego miasta, wpisana na List? UNESCO i uznana za jeden z siedmiu cudów Polski.
Je?li zatem szukacie Pa?stwo na mapie Polski interesuj?cego miejsca na zorganizowanie konferencji lub kongresu, postawcie na Toru?! To miasto warto i trzeba odwiedza?, i to jak najcz??ciej. Zapewniam Pa?stwa, ?e propozycje Toru? Convention Bureau Copernicus zawsze budz? ekscytacj? i podnosz? poziom adrenaliny, bo có? mo?e by? pi?kniejszego ni? wizyta w kameralnym mie?cie Kopernika, w którym smak i uroda przesz?o?ci ??cz? si? idealnie z nowoczesn? i akademick? aur?.
Podsekretarz Stanu
Katarzyna Sobierajska

Z najwi?ksz? przyjemno?ci? pragn? zaprosi? Pa?stwa do Torunia, miasta wpisanego na list? UNESCO w 1997 roku. Jest ono odwiedzane rocznie przez 1,6 mln turystów, z których coraz wi?ksza liczba to uczestnicy kongresów, spotka? biznesowych i konferencji politycznych oraz bran?owych i naukowych, organizowanych m.in. przez uznany w Europie Uniwersytet Miko?aja.

Us?ugi w dziedzinie organizacji szkole? i konferencji to jeden z najdynamiczniej rozwijaj?cych si? segmentów rynku turystycznego w Polsce i Europie ?rodkowo-Wschodniej. Przyst?pienie do Unii Europejskiej, przyznanie organizacji turnieju EURO 2012 w pi?ce no?nej czy cho?by tegoroczny III Kongres EFAPCO – European Federation of the Associations of Congress Organisers w Warszawie, uczyni?y nasz kraj miejscem spotka? dla przedsi?biorców, polityków i wielu ró?nych grup zawodowych.

Jako Podsekretarz Stanu w polskim rz?dzie odpowiedzialny za turystyk?, ciesz? si?, i? takie miejsca jak Toru? potrafi? wnie?? do globalnego rynku, a zw?aszcza zjednoczonej Europy w?asn? to?samo?? i zaskakuj?c? ofert?, opart? na tradycji, historii i dorobku lokalnej spo?eczno?ci.

?ycz? m?odemu zespo?owi Torun Convention Bureau Copernicus sukcesów w przedstawieniu Torunia jako doskona?ego miejsca, jakim jest, do organizacji kongresów, konferencji i spotka? biznesowych. W szczególno?ci ?ycz? organizacji kolejnych presti?owych imprez.


ZWI?ZEK STOWARZYSZE? RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE „POL-FAMILIA”
Prezes Zarz?du Andrzej Warot

    Jeszcze przed powstaniem Torun Convention Convention bureau Copernicus Zwi?zek „POL – FAMILIA” by? jego gor?cym entuzjasta i zwolennikiem.
    Najwa?niejszym przyczynkiem naszej wspó?pracy by? zbli?aj?cy si? mi?dzynarodowy Congress EUFAMI (14 – 16 wrze?nia 2007 r.). Z uwagi na to, ?e Zwi?zek                         „POL – FAMILIA” jest cz?onkiem Rady Dyrektorów Europejskiej Federacji Stowarzysze? Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie z siedzib? w Brukseli by? wspó?organizatorem kolejnego jubileuszowego IV Congressu EUFAMI w Toruniu. By?o to wyró?nienie dla Torunia jako miejsce organizacji pierwszego Congressu po 50 latach w kraju dawnego Bloku Wschodniego.
    W sposób bardzo znacz?cy udzia? w tym mia?o nowo powsta?e Torun Convention Bureau Copernicus za co cz?onkowie w?adz EUFAMI w Brukseli jak i Zarz?d Zwi?zku   „POL – FAMILIA”  wyra?aj? serdeczne podzi?kowania.
     Ponadto nasza wspó?praca kontynuowana by?a podczas ogólnopolskiej konferencji ?rodowiskowe Domy Pomocy Spo?ecznej – Zmierzch czy Przysz?o?? Pomocy Spo?eczne w Polsce ( 20 – 21 czerwca 2008 r.), która tak?e uzyska?a aplauz i podziw wszystkich uczestników.
    Deklarujemy, ?e wszelkie nast?pne przedsi?wzi?cia organizowane przez EUFAMI jak i Zwi?zek „POL – FAMILIA” b?dziemy organizowa? we wspó?pracy z Torun Convention Bureau Copernicus.
   


KONFERENCJE

1. Konferencja „?rodowiskowe Domy Samopomocy — zmierzch czy przysz?o?? pomocy spo?ecznej w Polsce?” (Toru?, 20-21 czerwca 2008 r.) adresowana by?a do pracowników ?rodowiskowych Domów Samopomocy oraz do wspó?pracuj?cych z nimi przedstawicieli Wydzia?ów Polityki Spo?ecznej urz?dów wojewódzkich, Wydzia?ów Zdrowia i Polityki Spo?ecznej urz?dów miast i gmin oraz pracowników miejskich o?rodków pomocy rodzinie i powiatowych centrów pomocy rodzinie.
By?a to pierwsza takiego rodzaju konferencja w Polsce. Jej celem by?a wymiana do?wiadcze?, dobrych praktyk oraz omówienie obecnego stanu prawnego ?DS-ów. Oprócz sesji plenarnej odby?y si? warsztaty w obszarach tematycznych zwi?zanych z ?DS-ami:
1. Wymiana do?wiadcze? i dobrych praktyk.
2. Innowacyjne i nowatorskie formy Pomocy Spo?ecznej.
3. Nowe zawody w pomocy spo?ecznej (m.in. asystent osoby niepe?nosprawnej).
4. Pocz?tki w Polsce rozwoju mi?dzynarodowego modelu „Fountain House”.

Organizatorzy
Centrum Konferencji i Wystaw
EXPO-ANDRE
87-100 Torun,
ul. Prosta 19/7,
tel: (056) 657 35 05, 652 20 66,
fax: (056) 657 35 06
biuro@andrehz.neostrada.pl
www.expo-andre.pl
Toru? Meetings
87-100 Toru?,
ul.Rynek Staromiejski 9/2,
tel: (056) 621-04-06,
fax: (056) 657 35 06
info@torunmeetings.pl
www.torunmeetings.pl

Amicus Universitatis Nicolai Copernici
87-100 Torun,
ul. Gagarina 11 (pok. 6),
tel: (056) 611-22-08,
fundacja@uni.torun.pl
www.fundacja.umk.pl
Kategoria: 
Deutsch
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
convention toru?
Wyszukaj wydarzenie