convention bydgoszcz


Wychodz?c naprzeciw potrzebom turystyki biznesowej, w ramach struktur Wydzia?u Promocji Miasta, utworzono Biuro Kongresów i Konferencji (Bydgoszcz Convention Bureau). Jednostka ta ma za zadanie wspieranie rozwoju turystyki biznesowej na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Rol? biura jest przede wszystkim wypracowanie spójnego i ca?o?ciowego obrazu konferencyjnego miasta Bydgoszczy, przyjaznego i otwartego dla go?ci, oferuj?cego profesjonalne us?ugi na wysokim poziomie, a tym samym aktywna promocja miasta.
Zadaniem pracowników Biura Kongresów i Konferencji jest prowadzenie doradztwa zwi?zanego z organizacj? spotka? w mie?cie i regionie oraz wspó?praca z organizatorami konferencji przy przygotowaniu imprez. Biuro udziela informacji w sprawie  kalendarium spotka? w mie?cie celem optymalnego wykorzystania lokalnej infrastruktury turystycznej i konferencyjnej.
Naszym zadaniem jest wspieranie lokalnej i regionalnej turystyki biznesowej oraz promowanie Bydgoszczy jako Europejskiego Centrum Konferencyjnego.
Oferujemy nasze darmowe us?ugi wszystkim krajowym i mi?dzynarodowym organizatorom spotka?, kongresów, konferencji oraz podró?y motywuj?cych.


W ramach wspó?pracy z Centrum Szkolenia Si? Po??czonych NATO w Bydgoszczy, Biuro Kongresów i Konferencji Urz?du Miasta w dniach 11 - 14 wrze?nia 2007 r. zorganizowa?o Forum NATO CAX (Computer Assisted Exercises). Celem spotkania by?a wymiana informacji oraz zapoznanie si? z "dobrymi praktykami" kontaktów mi?dzy dowództwami narodowymi i centrami szkole? oraz odpowied? na pytanie w jakim stopniu komputery mog? pomóc w przeprowadzaniu ?wicze? wojskowych. W Forum uczestniczyli przedstawiciele cywilnych instytucji, które wspó?pracuj? z Centrami Szkole? NATO.     


Targi turystyczne ITB w Berlinie, które odby?y si? w dniach 5-9 marca br., s? najwi?ksz? tego typu imprez? na ?wiecie o ca?kowitej powierzchni wystawienniczej 160.000 m2. W tym roku odwiedzi?o je ponad 177 tys. osób. Polska hala przygotowana zosta?a przez Polsk? Organizacj? Turystyczn?, a stoisko Bydgoszczy by?o cz??ci? wyspy regionalnej, zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorsk? Organizacj? Turystyczn?.
Walory naszego miasta pokazane zosta?y na dwóch du?ych pod?wietlanych ekranach. Umieszczone na nich fotografie najciekawszych miejsc w Bydgoszczy przyci?ga?y uwag? licznych go?ci. Nasze stoisko odwiedzi?o ponad trzy tysi?ce zainteresowanych. Ka?demu zosta?y wr?czone ulotki, przewodniki, smycze, mapy i inne gad?ety reklamowe.
Berli?skie targi by?y równie? okazj? do promowania najwi?kszej sportowej imprezy, która odb?dzie si? w Bydgoszczy – 12. Mistrzostw Juniorów w Lekkiej Atletyce. Zaproszenie na t? imprez? widoczne by?o na trzecim pod?wietlonym ekranie.
Wygl?d naszego stanowiska, o powierzchni 10 metrów kwadratowych, wpisa? si? w ogólnopolsk? koncepcj? polskiej hali targowej.


W dniach 22 – 24 kwietnia przedstawiciel Biura Kongresów i Konferencji UMB uczestniczy? w VI edycji targów przemys?u kongresowego IMEX 2008. W tym roku na Polskim Stoisku Narodowym wielko?ci 120 m2 prezentowa?o si? 14 polskich wystawców. Stoisko Biura Kongresów i Konferencji by?o cz??ci? stoiska narodowego Polski, organizowanego przez Polsk? Organizacj? Turystyczn?.
Ka?dy zainteresowany stoiskiem Bydgoszczy otrzyma? pe?n? informacj? dotycz?c? naszego miasta, prezentacj? multimedialn? „Bydgoszcz a city In Poland - Conference&Congresse Venues”. Przedstawia?am równie? ofert? bydgoskich hoteli oraz walory turystyczne Bydgoszczy, czyli sposoby zagospodarowania czasu pokonferencyjnego dla naszych go?ci.
W tym roku targi IMEX ??cznie odwiedzi?o 8500 osób,  z czego 3600 stanowili hosted buyers. ??cznie na targach odby?o si? ponad 40.000 spotka? z czego 30.000 stanowi?y spotkania indywidualne.


Biuro Kongresów i Konferencji UMB wspó?organizowa?o XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (15 – 17 maj?). Na miejsce obrad g?ówny organizator wybra? mieszcz?c? si? w centrum Bydgoszczy Oper? Nov?. Organizatorem Konferencji zosta?o Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej na czele z prof. dr. hab. Arkadiuszem Jeziorskim, Przewodnicz?cym Komitetu Naukowego prof. dr. hab. Andrzejem Szaw?owskim oraz Przewodnicz?cym Komitetu Organizacyjnego prof. dr. hab. Wojciechem Zegarskim.
Biuro Kongresów i Konferencji zorganizowa? czas wolny dla uczestników zjazdu oraz osób towarzysz?cych, polega?o to na rejsie tramwajem wodnym wraz z przewodnikiem i s?odkim pocz?stunkiem oraz koncercie w Pa?acu w Lubostroniu.  Podczas zjazdu rol? pracowników  Biura Kongresów i Konferencji by?o zorganizowanie i obs?uga stoiska informacyjnego we foye Opery Nova.


20 maj? w bydgoskim Ratuszu odby?o si? Seminarium Eurocities: Promocja udzia?u miast w Europejskim Procesie w Dziedzinie Zabezpieczenia Spo?ecznego i Integracji Spo?ecznej. Celem seminarium by?a promocja udzia?u miast w procesie przygotowa? Krajowego Raportu na temat zabezpieczania spo?ecznego i integracji spo?ecznej 2008-2010. Ogólnopolskie konsultacje odby?y si? 20 maja w Urz?dzie Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, sala 200A). Seminarium mia?o form? interaktywn? – uczestnicy dyskutowali w mniejszych grupach na tematy po?wi?cone problematyce integracji spo?ecznej w Polsce, przede wszystkim za? w polskich miastach.
EUROCITIES to zrzeszenie 120 du?ych miast europejskich z 27 krajów. Bydgoszcz jest jego cz?onkiem od 25 maja 2005 r. Zrzeszenie dzia?a na zasadzie wspó?pracy miast w kilku zespo?ach tematycznych: kultura, rozwój gospodarczy, ?rodowisko, informatyzacja, transport, zdrowie i sprawy socjalne, wspó?praca zagraniczna


W dniach 29 maja do 1 czerwca w Bydgoszczy odbywa?y si? 15. Ogólnopolskie Dni Prawnicze w Bydgoszczy. Honorowy patronat nad wydarzeniem obj?? prezes Trybuna?u Konstytucyjnego Jerzy St?pie?.
Doroczne ?wi?to prawnicze ?ci?gn??o do Bydgoszczy s?awy polskiego prawa. W obradach brali udzia? m.in. s?dzia Trybuna?u Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki, pierwszy prezes S?du Najwy?szego Lech Gardocki, rzecznik praw obywatelskich dr Janusz Kochanowski, prof. Marian Filar, prof. Stanis?aw Walto? oraz by?y minister spraw wewn?trznych i administracji, pose? Ryszard Kalisz.
Motywem przewodnim tegorocznych, 15. Ogólnopolskich Dni Prawniczych by?a „Praworz?dno?? i jej gwarancje.” Otwarte panelowe dyskusje odbywa?y si? w hotelu „Pod Or?em”.

W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 11-13 czerwca 2008 r. mo?na by?o obejrze? wystaw? zdj?? promuj?cych Bydgoszcz i Toru? w ramach prezentacji regionu kujawsko – pomorskiego. Pomys?odawc? ekspozycji by? eurodeputowany Tadeusz Zwiefka.
Zwiedzaj?cy wystaw? mogli obejrze? min. panoramy Bydgoszczy i Torunia b?d?ce motywem przewodnim ekspozycji , a tak?e zdj?cia przedstawiaj?ce zabytki, obiekty sportowe, gmachy instytucji kulturalnych i naukowych obydwu miast. Bydgoszcz promowa?a ponadto Mistrzostwa ?wiata Juniorów w Lekkiej Atletyce, które odby?y si? w dniach 8 – 13 lipca, a Toru? starania o uzyskanie tytu?u Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Bydgoszcz pokazana jest min. jako miasto zwrócone do wody; Bydgoszcz sportowa ze zmodernizowanym Bydgoskim Stadionem Miejskim im. Zdzis?awa Krzyszkowiaka; miasto muzyki z Oper? Nova, Filharmoni? Pomorsk? i Akademi? Muzyczn?. Podczas otwarcia ekspozycji region reprezentowali: marsza?ek województwa kujawsko - pomorskiego Piotr Ca?becki, zast?pca prezydenta Bydgoszczy Wojciech Nowacki, prezydent Torunia Micha? Zaleski. Opraw? muzyczn? zapewni? bydgoski zespó? Tanqueros Trio. W gronie zwiedzaj?cych byli min. eurodeputowani z Jerzy Buzkiem i Januszem Lewandowskim oraz pracownicy Komisji Europejskiej. Ekspozycji zdj?? towarzyszy?a prezentacja specjalno?ci kulinarnych regionu oraz materia?ów promocyjnych Bydgoszczy i Torunia. Wystaw? mo?na ogl?da? do 13 czerwca.

Kategoria: 
German
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
convention bydgoszcz
Wyszukaj wydarzenie